Xin Mời Quý Tín Hữu cùng Quý Thân Hữu
Tham Dự Chương Trình Mừng Xuân Tết
Lúc 10:30AM, Chúa Nhật Ngày 26 Tháng 1 Năm 2020
Địa Chỉ: 5133 Addicks Satsuma Rd. Houston, TX 77084
Phone: 281-236-2432

Hội Thánh Tin Lành Tây Bắc Houston