Bài Giảng

Bài Giảng Mới Nhất

mucsu_tho_79x92
Bài Giảng của Mục Sư

Bài Giảng Posted on 25 Nov 2018, by: tuphanwizard

mucsu_nghi_79x92
Khoe Mình Trong Chúa

Posted on 20 Aug 2017, by: Duc Duong

mucsu_tho_79x92
Tiên Tri Samuel (Phần 3)

Posted on 7 Aug 2017, by: Duc Duong

mucsu_tho_79x92
Tiên Tri Samuel (Phần 1)

Posted on 23 Jul 2017, by: Duc Duong

mucsu_tho_79x92
Ngụ Ngôn Cất Nhà Trên Đá

Posted on 16 Jul 2017, by: Duc Duong

mucsu_nghi_79x92
Ơn Kêu Gọi Nhiệm Mầu

Posted on 2 Jul 2017, by: Duc Duong

mucsu_nghi_79x92
Đầy Tớ Của Đức Giê Hô Va

Posted on 18 Jun 2017, by: Duc Duong

mucsu_tho_79x92
Ngụ Ngôn Về Chiên Lạc Mất

Posted on 4 Jun 2017, by: Duc Duong

mucsu_tho_79x92
Tấm Lòng Người Mẹ

Posted on 14 May 2017, by: Duc Duong

mucsu_tho_79x92
Ngụ Ngôn Về Người Giàu Có

Posted on 7 May 2017, by: Duc Duong

mucsu_tho_79x92
Ngụ Ngôn Về Bền Đỗ Cầu Nguyện

Posted on 30 Apr 2017, by: Duc Duong

mucsu_tho_79x92
Ngụ Ngôn Về Của Báu

Posted on 26 Mar 2017, by: Duc Duong

mucsu_nghi_79x92
Niềm Tin Sinh Động

Posted on 20 Mar 2017, by: Duc Duong

mucsu_tho_79x92
Ngụ Ngôn Về Đồng Lúa Mì

Posted on 13 Mar 2017, by: Duc Duong

mucsu_tho_79x92
Ngụ Ngôn Về Bốn Loại Đất

Posted on 5 Mar 2017, by: Duc Duong

mucsu_nghi_79x92
Biểu Tượng Về Cuộc Hôn Nhân Thánh

Posted on 20 Feb 2017, by: Duc Duong

mucsu_tho_79x92
Chúa Giàu Lòng Thương Xót

Posted on 13 Feb 2017, by: Duc Duong

mucsu_tho_79x92
Chúa Đấng Tha Thứ

Posted on 5 Feb 2017, by: Duc Duong

mucsu_tho_79x92
Mốc Điểm Ghi Nhớ

Posted on 29 Jan 2017, by: Duc Duong

mucsu_nghi_79x92
Chúa Thuộc Về Tôi

Posted on 22 Jan 2017, by: Duc Duong

mucsu_tho_79x92
Ăn Năn-Chìa Khóa Của Tha Thứ

Posted on 15 Jan 2017, by: Duc Duong

mucsu_tho_79x92
Khi Khước Từ Sứ Mạng Thiêng Liêng

Posted on 8 Jan 2017, by: Duc Duong

mucsu_tho_79x92
Sứ Mạng Thiêng Liêng

Su Mang Thieng Lieng Posted on 1 Jan 2017, by: Duc Duong

mucsu_tho_79x92
Giáng Sinh-Minh Chứng Của Tình Yêu

Posted on 25 Dec 2016, by: Duc Duong

mucsu_tho_79x92
Giáng Sinh-Một Cụ Cao Niên Trông Đợi

Posted on 11 Dec 2016, by: Duc Duong

mucsu_tho_79x92
Giáng Sinh-Một Gia Đình Tin Kính

Posted on 4 Dec 2016, by: Duc Duong

mucsu_nghi_79x92
Rước Mừng Vua Vinh Hiển

Posted on 27 Nov 2016, by: Duc Duong

mucsu_tho_79x92
Bền Đỗ Trong Chứng Đạo

Posted on 20 Nov 2016, by: Duc Duong

mucsu_tho_79x92
Tạ Ơn Bằng Lễ Vật

Posted on 13 Nov 2016, by: Duc Duong

mucsu_tho_79x92
Rời Rộng Với Chúa

Posted on 30 Oct 2016, by: Duc Duong

mucsu_tho_79x92
Vững Vàng Hầu Việc Chúa

Posted on 23 Oct 2016, by: Duc Duong

mucsu_tho_79x92
Yêu Người

Posted on 9 Oct 2016, by: Duc Duong

mucsu_tho_79x92
Yêu Chúa Hết Lòng

Posted on 3 Oct 2016, by: Duc Duong

mucsu_tho_79x92
Đặc Ân Khi Hầu Việc

Posted on 2 Oct 2016, by: Duc Duong

mucsu_nghi_79x92
Những Người Thánh Chúc Tụng Chúa

Posted on 25 Sep 2016, by: Duc Duong

mucsu_nghi_79x92
Nghĩa Tình Đồng Đạo Cao Thâm

Posted on 18 Sep 2016, by: Duc Duong

bible-194x145
Châu Báu Kinh Thánh

Posted on 11 Sep 2016, by: Duc Duong

mucsu_tho_79x92
Xây Dựng Gia Đình Bằng Lời Nói

Posted on 4 Sep 2016, by: Duc Duong

mucsu_tho_79x92
Chúa Giê Xu-Người Chăn Hiền Lành

Posted on 28 Aug 2016, by: Duc Duong

mucsu_nghi_79x92
Một Cơ Đồ Phước Hạnh

Posted on 21 Aug 2016, by: Duc Duong

mucsu_nghi_79x92
Chúa Chọn Dân Ngài

Posted on 9 Aug 2016, by: Duc Duong

mucsu_tho_79x92
Thờ Phượng Bằng Ngợi Khen và Xưng Tội

Posted on 7 Aug 2016, by: Duc Duong

mucsu_tho_79x92
Cùng Nhau Chiến Đấu

Posted on 6 Aug 2016, by: tuphanwizard

mucsu_nghi_79x92
Người Nữ Kính Mến Chúa

Posted on 6 Aug 2016, by: tuphanwizard

mucsu_tho_79x92
Cùng Nhau Thờ Phượng Chúa (phần 2)

Posted on 31 Jul 2016, by: Duc Duong

mucsu_tho_79x92
Cùng Nhau Thờ Phượng Chúa

Posted on 24 Jul 2016, by: Duc Duong

mucsu_nghi_79x92
Đấng Christ Được Sai Phái.

Posted on 17 Jul 2016, by: Duc Duong

mucsu_tho_79x92
Cộng Đồng Đức Tin Sống Động

Posted on 10 Jul 2016, by: Duc Duong

mucsu_tho_79x92
Sự Tổ Chức Trong Nhà Chúa

Posted on 26 Jun 2016, by: Duc Duong

mucsu_nghi_79x92
Đặc Phước Cho Người Cha Cao Quý

Posted on 19 Jun 2016, by: Duc Duong

mucsu_tho_79x92
Truyền Giảng Giống Chúa

Posted on 12 Jun 2016, by: Duc Duong

mucsu_tho_79x92
Hiểm Họa Của Thành Công

Posted on 17 Apr 2016, by: Duc Duong

mucsu_tho_79x92
Giúp Nhau Sửa Sai

Posted on 10 Apr 2016, by: Duc Duong

mucsu_tho_79x92
Sống Như Chúa Sống

Posted on 27 Mar 2016, by: Duc Duong

mucsu_tho_79x92
Chặng Đường Phải Bước Tới

Posted on 20 Mar 2016, by: Duc Duong

mucsu_tho_79x92
Nhạy Bén Khi Chúa Hướng Dẫn

Posted on 13 Mar 2016, by: Duc Duong

mucsu_nghi_79x92
Cảm Tạ Chúa Dẫn Đưa Dân Sự Về

Posted on 27 Nov 2015, by: Duc Duong

mucsu_tho_79x92
Nguồn Ơn Phước

Posted on 22 Nov 2015, by: Duc Duong

mucsu_tho_79x92
Tổ Chức Trong Hội Thánh

Posted on 15 Nov 2015, by: Duc Duong

mucsu_tho_79x92
Vững Vàng Trong Niềm Tin

Posted on 8 Nov 2015, by: Duc Duong

mucsu_tho_79x92
Ước Ao Của Người Chăn

Posted on 1 Nov 2015, by: Duc Duong

mucsu_tho_79x92
Được Hòa Thuận Với Chúa

Posted on 27 Sep 2015, by: Duc Duong

mucsu_tho_79x92
Đấng Làm Đầu Hội Thánh

Posted on 6 Sep 2015, by: Duc Duong

mucsu_tho_79x92
Điều Chúa Làm Cho Chúng Ta

Posted on 30 Aug 2015, by: Duc Duong

mucsu_tho_79x92
Đấng Chăm Sóc Suốt 40 Năm Qua

Posted on 16 Aug 2015, by: Duc Duong

mucsu_tho_79x92
Sự Thờ Phượng Thật

Posted on 2 Aug 2015, by: Duc Duong

mucsu_tho_79x92
Vững Lòng Tin Cậy

Posted on 26 Jul 2015, by: Duc Duong

mucsu_nghi_79x92
Sống Đạo Đẹp Lòng Chúa

Posted on 19 Jul 2015, by: Duc Duong

mucsu_tho_79x92
Hội Thánh Mẫu Mực

Posted on 28 Jun 2015, by: Duc Duong

mucsu_tho_79x92
Xây Dựng Nhà Chúa

Posted on 21 Jun 2015, by: Duc Duong

mucsu_tho_79x92
Cùng Nhau Vượt Qua Khó Khăn (Phần 2)

Posted on 14 Jun 2015, by: Duc Duong

mucsu_tho_79x92
Cùng Nhau Vượt Qua Khó Khăn

Posted on 7 Jun 2015, by: Duc Duong