Ban Chấp Hành

BAN MỤC VỤ

– Quản nhiệm HT: ÔB MS Lưu Đức Thọ

– Công Tác Viên Mục vụ: Cô Nguyễn Thuỳ Trang

BAN CHẤP HÀNH

– Thư ký Dương Văn Đức (2020)

– Thủ quỹ Nguyễn Bình Dương (2020)

– Nghị viên Christina Hảo Nguyễn (2020) Trưởng Ban Trường Chúa Nhật

– Nghị viên Nguyễn Đắt Thức (2020-2021) Đặc Trách Thăm viếng

– Chấp sự Nguyễn Hữu Tịnh (2020-2021) Đặc Trách Chứng Đạo

– Chấp sự Đỗ Đức Bảo (2020-2021) Đặc Trách Bảo Trì

2018_banchaphanh_mucvu

banchaphanh2020