Ban Chấp Hành

BAN MỤC VỤ

– Quản Nhiệm: Mục Sư Lưu Đức Thọ

– Công Tác Viên Mục Vụ: Bà Nguyễn Thuỳ Trang

BAN CHẤP HÀNH

– Thư Ký: Anh Dương Văn Đức

– Thủ Quỷ: Ô. Nguyễn Bình Dương

– Nghị Viên: Bà Nguyễn Công Bình

– Nghị Viên: Ô. Nguyễn Văn Ngọc

– Chấp Sự: Bà Đỗ Ánh Nguyệt

– Chấp Sự: Anh Đỗ Đức Bảo

2018_banchaphanh_mucvu
2018_banchaphanh