Ban Nam Giới

“Vậy, ta muốn những người đàn ông đều giơ tay thánh sạch lên trời mà cầu nguyện khắp mọi nơi, chớ có giận dữ và cãi cọ.” – I Ti mô thê 2:8.

Ban Chấp Hành Nam Giới

Trưởng Ban: Ông Nguyễn Hữu Tịnh
Thủ Quỹ: Anh Lê Tuấn
Chứng Đạo: Anh Lê Hà Hiển
Bảo Trì: Anh Phạm Văn Quốc

2018_banthanhnien0
2018_banthanhnien1