Ban Nam Giới

“Vậy, ta muốn những người đàn ông đều giơ tay thánh sạch lên trời mà cầu nguyện khắp mọi nơi, chớ có giận dữ và cãi cọ.” – I Ti mô thê 2:8.

Ban Chấp Hành Nam Giới

– Lê Đình Tuấn, Trưởng Ban
– Lê Hà Hiển, Phó Ban
– Phạm Văn Quốc, Thủ Quỹ
– Vũ Khôi, Nghị viên

 

banchaphanh2020