Ban Phụ Nữ

“Mỗi người trong anh em hãy lấy ơn mình đã được mà giúp lẫn nhau, khác nào người quản lý trung tín giữ các thứ ơn của Đức Chúa Trời.” – Phi e rơ 4:10.

“Chúng tôi chẳng làm cho ai vấp phạm, hầu cho chức vụ của mình khỏi bị một tiếng chê bai nào. Nhưng chúng tôi làm cho mình đáng trượng trong mọi sự, như kẻ hầu việc Đức Chúa Trời, bởi lòng nhịn nhục lắm trong những sự hoạn nạn, thiếu thốn, khốn khổ.” – II Cô rinh tô 6:3-4.

“Hỡi Ðức Giê-hô-va là Hòn Ðá tôi, và là Ðấng Cứu Chuộc tôi, nguyện lời nói của miệng tôi, sự suy gẫm của lòng tôi được đẹp ý Ngài” – Thi Thiên 19:14.

Ban Chấp Hành Phụ Nữ

Trưởng Ban: Chị Huỳnh Ân Huệ
Thư Ký: Bà Nguyễn Hữu Tịnh
Thủ Quỹ: Chị Lê Thị Bích Hằng
Thăm Viếng: Bà Nguyễn Văn Ngọc
Ẫm Thực: Chị Phạm Văn Quốc
Chứng Đạo: Chị Lê Hà Hiển
2018_banphunu
2018_banphunu2