Ban Phụ Nữ

“Mỗi người trong anh em hãy lấy ơn mình đã được mà giúp lẫn nhau, khác nào người quản lý trung tín giữ các thứ ơn của Đức Chúa Trời.” – Phi e rơ 4:10.

“Chúng tôi chẳng làm cho ai vấp phạm, hầu cho chức vụ của mình khỏi bị một tiếng chê bai nào. Nhưng chúng tôi làm cho mình đáng trượng trong mọi sự, như kẻ hầu việc Đức Chúa Trời, bởi lòng nhịn nhục lắm trong những sự hoạn nạn, thiếu thốn, khốn khổ.” – II Cô rinh tô 6:3-4.

“Hỡi Ðức Giê-hô-va là Hòn Ðá tôi, và là Ðấng Cứu Chuộc tôi, nguyện lời nói của miệng tôi, sự suy gẫm của lòng tôi được đẹp ý Ngài” – Thi Thiên 19:14.

Ban Chấp Hành Phụ Nữ

– Chị Huỳnh Thị Ân Huệ, Trưởng ban
– Bà Nguyễn Hữu Tịnh, Thư ký
– Chị Lê Bích Hằng, Thủ quỹ
– Chị Nguyễn Dạ Thảo, Nghị viên Ẩm thực
– Chị Đỗ Ánh Nguyệt, Nghị viên Thăm viếng
– Chị Nguyễn Hồng Liên, Nghị viên
banchaphanh2020
banphunu2020