Ban Thanh Thiếu Niên

“Trong buổi còn thơ ấu hãy tưởng nhớ Đấng Tạo hóa ngươi, trước khi những ngày gian nan chưa đến, trước khi những năm tới mà ngươi nói rằng: Ta không lấy làm vui lòng.” – Truyền đạo 12:1.

“Chúng ta hãy nghe lời kết của lý thuyết nầy: Khá kính sợ Đức Chúa Trời và giữ các điều răn Ngài; ấy là trọn phận sự của ngươi. Vì Đức Chúa Trời sẽ đem đoán xét các công việc, đến đỗi việc kín nhiệm hơn hết, hoặc thiện hoặc ác cũng vậy.” – Truyền đạo 12:13-14.

Đặc Trách: Cô Nguyễn Thuỳ Trang
Cộng Tác: Anh Vincent Ông

Trưởng Ban: Joshua Lưu
– Phil Nguyễn
– Benjamin Nguyễn
– Angelene Dương
banall2020