Ban Thiếu Nhi

Children are precious in the eyes of Jesus. He called for them to come and taught us a valuable lesson in child-like faith. As believers, we are called to care for these little ones. One way we do that is to train them up in the way they should go.

Các con trẻ thật là quý báu trước mắt Chúa, Ngài phán bảo các con trẻ hãy đến cùng Ngài để dạy dỗ chúng bài học giá trị về đức tin. Là Cơ đốc nhân chúng ta là những người có trách nhiệm đối với các em. Một trong những cách là dạy dỗ chúng con đường chúng phải đi.

“Trong lúc đó, môn đồ lại gần Đức Chúa Jêsus, mà hỏi rằng: Ai là lớn hơn hết trong nước thiên đàng? Đức Chúa Jêsus gọi một đứa trẻ đến, để ở giữa môn đồ, mà phán rằng: quả thật, ta nói cùng các ngươi, nếu các ngươi không đổi lại và nên như đứa trẻ, thì chẳng được vào nước thiên đàng đâu. Vậy, hễ ai trở nên khiêm nhường như đứa trẻ nầy, sẽ là lớn hơn hết trong nước thiên đàng. Hễ ai vì danh ta chịu tiếp một đứa trẻ thể nầy, tức là chịu tiếp ta.” – Ma thi ơ 18:1-5

Trưởng Ban: Cô Nguyễn Hồng Liên
Cố Vấn: Bà MS Lưu Đức Thọ
Thủ Quỷ: Chị Trương Trúc Mai
Giáo Viên: Nguyễn Thu Thảo, Sarah Lê
2018_banthieunhi0
banthieunhi2020
2018_banthieunhi1