Ban Thờ Phượng

Trưởng Ban: Anh Vũ Thanh Thế & 5 Nhóm
Nhóm 1 Ông Nguyễn Hữu Tịnh & ban viên
Nhóm 2 Chị Lê Bích Hằng & ban viên
Nhóm 3 Anh Lê Tuấn & ban viên
Nhóm 4 Anh Nguyễn Đắt Thân & ban viên
Nhóm 5 Ban Thanh Thiếu Niên

Powerpoint: Anh Dương Đức, Em Vũ Trần

Âm Nhạc-Thanh: Chị Huỳnh Ân Huệ, Nguyễn Ngọc Nhả, Anh Vũ Thanh Thế, Anh Nguyễn Đắt Thức, em Joseph Nguyễn, em Daniel Nguyễn, em Benjamin Nguyễn, em Phước Nguyễn

Trang Trí: Cô Thuỳ Trang, Chị Lê Bích Hằng, Anh Lê Hà Hiển, Anh Nguyễn Đắt Thức, Chị Nguyễn Dạ Thảo, Anh Nguyễn Đăng Hoàng

2018_banthophuong3
2018_banthophuong1
2018_banthophuong1