Ban Thờ Phượng

– Anh Vũ Thanh Thế, Trưởng ban
– Cộng sự viên: Chị Huỳnh Ân Huệ, chị Lê Bích Hằng,
Chị Nguyễn Thuỳ Trang, Em Benjamin Nguyễn

Powerpoint:
– Anh Dương Văn Đức
– Cô Nguyễn Thanh Thảo
– Cô Sarah Lê

Âm Nhạc-Thanh: Chị Huỳnh Ân Huệ, Nguyễn Ngọc Nhả, Anh Vũ Thanh Thế, Anh Nguyễn Đắt Thức, Anh Nguyễn Việt, Em Nguyễn Phil, em Joseph Nguyễn, em Daniel Nguyễn, em Benjamin Nguyễn, em Phước Nguyễn

Trang Trí: Cô Thuỳ Trang, Chị Lê Bích Hằng, Anh Lê Hà Hiển, Anh Nguyễn Đắt Thức, Chị Nguyễn Dạ Thảo, Anh Nguyễn Đăng Hoàng

banall2020

2018_banthophuong3