Ban Xây Dựng

Trưởng Ban: Mục Sư Lưu Đức Thọ
Quý Ông:
Nguyễn Hữu Tịnh
Nguyễn Bìng Dương
Dương Quang Tâm
Huỳnh Thanh Phong
Huỳnh Văn Tốt
Nguyễn Đức Đạt
Vincent Ông
Đỗ Đức Bảo
John Phạm