Chương Trình Phát Hình

Chương Trình phát hình Niềm Tin & Cuộc Sống trên SGN TV 51.3.
Phát hình hằng tuần: Sứ điệp
Chúa nhật 7:30 & 11:30am
Thứ Hai: 8:00am
Thứ Ba: 8:00am & 11:30am
Thứ Năm: 4:00pm
Thứ Sáu: 5:00pm