Anh Nguyễn Đắt Thức

Nghị viên (2020-2021) Đặc Trách Thăm viếng